Missie en Doelstelling2016-02-01T17:01:47+00:00

Missie
De stichting Bakkerijmuseum “De oude bakkerij” stelt zich ten doel het collectioneren, beheren en uitdragen van het cultuurhistorische erfgoed dat behoort tot de thematiek van ‘het leven en werk van de bakker’.

De missie is de kerndoelstelling van het museum. Alle andere doelstellingen zijn geformuleerd om de kerndoelstelling te realiseren en te blijven continueren.

Doelstelling
Binnen de thematiek van ‘het leven en werk van de bakker’ vallen zowel elementen van materiële aard (objecten) als van geestelijke aard (kennis). Het beleid ten aanzien van collectioneren, beheren en presenteren is er op gericht een zo sluitend mogelijk overzicht te geven van de thematiek van ‘het leven en werk van de bakker’. Hiertoe wordt een actief  beleid ten aanzien van alle in de ICOM-definitie genoemde aspecten gevoerd. Waar sprake is van een tegenstrijdigheid van belangen ten aanzien van presenta­tie en beheer zal de beheerstaak prioriteit krijgen.